OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD obchodní společnosti KASVO spol. s r.o. Uherský Brod, Mariánské nám. 63 identifikační číslo: 16360885 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1037 pro prodej zboží spotřebitelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.kasvo.cz/

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží přes internetový obchod (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KASVO spol. s r.o., se sídlem Uherský Brod, Mariánské nám. 63, identifikační číslo: 16360885, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou uzavírající kupní smlouvu jako podnikatel v souvislosti se svou podnikatelskou činností (dále jako „kupující-podnikatel“) prostřednictvím internetového obchodu, který se nachází na adrese www.kasvo.cz (dále jen „webová stránka“), a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání jedná s prodávajícím (dále jako „kupující-spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu, který se nachází na webové stránce. Tam, kde tyto obchodní podmínky hovoří o „kupujícím“, se za něj považuje kupující-podnikatel i kupující-spotřebitel.

1.2. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že na jeho právních ochranu se užijí i příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to zejména §§ 1810–1867, jakož i další ustanovení a právní předpisy, které slouží k ochraně spotřebitele (dále vše jako „spotřebitelská ustanovení“). Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že v případě rozporu těchto obchodních podmínek se zněním spotřebitelských ustanovení, mají přednost právě spotřebitelská ustanovení.

1.3. Prodávající prohlašuje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,
 2. je prodávající oprávněn žádat po kupujícím-spotřebiteli zálohu v případě, že souhrnná hodnota objednaného zboží kupujícím převyšuje částku 100.000,– Kč,
 3. kupující-spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je povinen ve shora uvedené lhůtě kupující-spotřebitel odeslat písemně na adresu sídla prodávajícího,
 4. v případě odstoupení od smlouvy nese kupující-spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nese kupující-spotřebitel též náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, a to dle těchto obchodních podmínek,
 5. živnostenskou kontrolu provádí v rámci své příslušnosti příslušný živnostenský úřad.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž aktuální znění obchodních podmínek je vždy umístěno na webových stránkách a je dostupné v sídle prodávajícího. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Vystavení zboží na webové stránce není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Pro vyloučení pochybností se zdůrazňuje, že seznam zboží v rámci webového rozhraní obchodu není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3.2. V internetovém obchodu prodávajícího je vedle seznamu zboží je uvedena i jeho cena.

3.3. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a jeho množství,
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující je povinen před odesláním objednávky překontrolovat veškeré jím vložené údaje.

3.6. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení o obdržení objednávky není přijetím (akceptací) objednávky.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu dle Způsobu platby, které prodávající na webové stránce uvedl, přičemž mezi způsoby platby je zařazen také elektronický platební systém „webpay“ a platba pomocí splátek zprostředkovávaná společností COFIDIS s.r.o. se sídlem Praha 5, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, IČ 271 79 907.

4.2. Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy se jedná o zboží převyšující částku 100.000,– Kč.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Na základě požadavku kupujícího mohou být za sjednaných podmínek kupujícímu poskytnuty služby nezávislé na dodání zboží, kterými se rozumí zejména přemístění a výnos zboží do kupujícím určeného místa a jeho případná montáž. Taková smlouva o dodání služeb je na kupní smlouvě nezávislá a prodávající upozorňuje kupujícího ve smyslu ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku, že kupující není oprávněn od této smlouvy o poskytnutí služeb odstoupit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží (platí pouze pro objednávky uskutečněné přes internetové stránky www.kasvo.cz). Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující-spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. Náklady spojené s vrácením zboží nese v případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek kupující-spotřebitel.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu a to bezhotovostně na účet určený kupujícím-spotřebitelem, případně v hotovosti poštovní složenkou či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není však povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7. Závisí – li dodání zboží na třetí osobě, zejména výrobci, zahraničním dodavateli, českém dodavateli aj., a není – li toto zboží volně k dispozici u prodávajícího, je prodávající povinen informovat se o přibližném termínu dodání zboží u třetí osoby a následně oznámit tuto informaci kupujícímu. Poskytne – li prodávající tuto informaci kupujícímu až po uzavření kupní smlouvy, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, zjistí – li, že prodávající nebude z důvodů na straně třetích osob schopen dodat zboží nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.

5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.10. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

 1. bude kupující v prodlení s platbou kupní ceny, po dobu delší než 30 dnů,
 2. požádá kupujícího o poskytnutí zálohy v souladu s bodem 4.2. těchto obchodních podmínek a kupující mu takovou zálohu neposkytne,
 3. po podpisu kupní smlouvy zjistí, že proti kupujícímu bylo zahájeno, resp. probíhá insolvenční řízení či exekuční řízení,
 4. dodatečně zjistí, že kupujícím objednané zboží se již nevyrábí, příp. že není možné kupujícímu zboží dodat z důvodu na straně třetí osoby, která vyrábí nebo dodává zboží prodávajícímu,
 5. kupujícího není možné vyrozumět a oznámit mu termín předání a převzetí zboží, protože písemná zásilka obsahující toto oznámení se prodávajícímu vrátila jako nedoručená,
 6. kupující bude v prodlení s převzetím zboží po dobu delší 30 dnů,
 7. tak stanoví tyto obchodní podmínky.

5.9. Na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy kupujícím-podnikatelem a na vzájemné nároky se přiměřeně použijí ustanovení bodu 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.8 těchto obchodních podmínek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Kupující bere na vědomí, že předpokládaná doba dodání zboží uvedená u jednotlivého zboží, je pouze orientační a nemá žádný závazný charakter.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 800 Kč (slovy: osm set korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6.7. Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad zboží (reklamace).

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 24 měsíců, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa plnění. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást zboží.

7.5. Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku.

7.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou zboží,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

7.7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy v souladu s ustanovením § 2107 občanského zákoníku.

7.8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo adrese sídla prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy podpora@kasvo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Adresní a identifikační údaje včetně kontaktů mohou být využity pouze provozovatelem on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.kasvo.cz/ a to pouze pro účely statistického zpracování, přímé komunikace se zákazníkem, případně zasílání obchodních sdělení a nabídek internetového obchodu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě přepravních společností a přímých dodavatelů nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

10.2. Zpráva je doručena:

 1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb třetím pracovním dnem po odeslání.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího-spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

11.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.