OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD obchodní společnosti KASVO spol. s r.o. Uherský Brod, Mariánské nám. 63 identifikační číslo: 16360885 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1037 pro prodej zboží spotřebitelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.kasvo.cz/

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží přes internetový obchod (dále jen „obchodní podmínky“ a „zboží“) obchodní společnosti KASVO spol. s r.o., se sídlem Uherský Brod, Mariánské nám. 63, identifikační číslo: 16360885, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou uzavírající kupní smlouvu jako podnikatel v souvislosti se svou podnikatelskou činností (dále jako „kupující-podnikatel“) prostřednictvím internetového obchodu, který se nachází na adrese www.kasvo.cz (dále jen „webová stránka“), a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání jedná s prodávajícím (dále jako „kupující-spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu, který se nachází na webové stránce. Tam, kde tyto obchodní podmínky hovoří o „kupujícím“, se za něj považuje kupující-podnikatel i kupující-spotřebitel. Prodávající a kupující dále společně jako „smluvní strany“ a jednotlivě také jako „smluvní strana“

1.2. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že na jeho právních ochranu se užijí i příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to zejména §§ 1810–1867, a ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i další ustanovení a právní předpisy, které slouží k ochraně spotřebitele (dále vše jako „spotřebitelská ustanovení“). Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že v případě rozporu těchto obchodních podmínek se zněním spotřebitelských ustanovení, mají přednost právě spotřebitelská ustanovení.

1.3. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) přístupné na webové stránce. Kupující uzavřením smlouvy potvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami a zásadami byl řádně seznámen a že s nimi souhlasí.

1.4. Prodávající kupujícímu-spotřebiteli sděluje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,
 2. je prodávající oprávněn žádat po kupujícím-spotřebiteli zálohu v případě, že souhrnná hodnota objednaného zboží kupujícím převyšuje částku 100.000,– Kč,
 3. kupující-spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je povinen ve shora uvedené lhůtě kupující-spotřebitel odeslat písemně na adresu sídla prodávajícího,
 4. v případě odstoupení od smlouvy nese kupující-spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nese kupující-spotřebitel též náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, a to dle těchto obchodních podmínek,
 5. živnostenskou kontrolu provádí v rámci své příslušnosti příslušný živnostenský úřad,
 6. spotřebitelské recenze zboží zveřejněné na webové stránce pochází od spotřebitelů, kteří zboží skutečně zakoupili. Spotřebitelské recenze prodávající umožňuje pouze v návaznosti na zakoupení zboží, čímž ověřuje jejich pravost.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Pro vyloučení pochybností se zdůrazňuje, že seznam zboží v rámci webového rozhraní obchodu není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3.2. V internetovém obchodu prodávajícího je vedle seznamu zboží je uvedena i jeho cena.

3.3. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a jeho množství,
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující je povinen před odesláním objednávky překontrolovat veškeré jím vložené údaje.

3.6. Prodávající zajistí, aby kupující – spotřebitel vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazují k platbě““. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení o obdržení objednávky není přijetím (akceptací) objednávky.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu dle Způsobu platby, které prodávající na webové stránce uvedl, přičemž mezi způsoby platby je zařazen také elektronický platební systém „webpay“ a platba pomocí splátek zprostředkovávaná společností COFIDIS s.r.o. se sídlem Praha 5, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, IČ 271 79 907.

4.2. Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy se jedná o zboží převyšující částku 100.000,– Kč.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. PRÁVO KUPUJCÍHO – SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího -spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Na základě požadavku kupujícího – spotřebitele mohou být za sjednaných podmínek kupujícímu – spotřebiteli poskytnuty služby nezávislé na dodání zboží, kterými se rozumí zejména přemístění a výnos zboží do kupujícím určeného místa a jeho případná montáž. Taková smlouva o dodání služeb je na kupní smlouvě nezávislá a prodávající upozorňuje kupujícího – spotřebitele ve smyslu ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku, že kupující – spotřebitel není oprávněn od této smlouvy o poskytnutí služeb odstoupit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží (platí pouze pro objednávky uskutečněné přes internetové stránky www.kasvo.cz). Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující-spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. Náklady spojené s vrácením zboží nese v případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek kupující-spotřebitel.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu a to bezhotovostně na účet určený kupujícím-spotřebitelem, případně v hotovosti poštovní složenkou či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není však povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7. Závisí – li dodání zboží na třetí osobě, zejména výrobci, zahraničním dodavateli, českém dodavateli aj., a není – li toto zboží volně k dispozici u prodávajícího, je prodávající povinen informovat se o přibližném termínu dodání zboží u třetí osoby a následně oznámit tuto informaci kupujícímu. Poskytne – li prodávající tuto informaci kupujícímu až po uzavření kupní smlouvy, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, zjistí – li, že prodávající nebude z důvodů na straně třetích osob schopen dodat zboží nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.

5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.10. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

 1. bude kupující v prodlení s platbou kupní ceny, po dobu delší než 30 dnů,
 2. požádá kupujícího o poskytnutí zálohy v souladu s bodem 4.2. těchto obchodních podmínek a kupující mu takovou zálohu neposkytne,
 3. po podpisu kupní smlouvy zjistí, že proti kupujícímu bylo zahájeno, resp. probíhá insolvenční řízení či exekuční řízení,
 4. dodatečně zjistí, že kupujícím objednané zboží se již nevyrábí, příp. že není možné kupujícímu zboží dodat z důvodu na straně třetí

  osoby, která vyrábí nebo dodává zboží prodávajícímu,

 5. že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží. Prodávající může

  takto odstoupit od kupní ceny pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na webovém prostředí e-shopu byla způsobena

  nevědomě,

 6. kupujícího není možné vyrozumět a oznámit mu termín předání a převzetí zboží, protože písemná zásilka obsahující toto oznámení se

  prodávajícímu vrátila jako nedoručená,

 7. kupující bude v prodlení s převzetím zboží po dobu delší 30 dnů,
 8. tak stanoví tyto obchodní podmínky.

5.9. Na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy kupujícím-podnikatelem a na vzájemné nároky se přiměřeně použijí ustanovení bodu 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.8 těchto obchodních podmínek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Kupující bere na vědomí, že předpokládaná doba dodání zboží uvedená u jednotlivého zboží, je pouze orientační a nemá žádný závazný charakter.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 800 Kč (slovy: osm set korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6.7. Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad zboží (reklamace).

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku). Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil, vadou zboží dále není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), může kupující – spotřebitel dle své volby požadovat dodání nové zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího – spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vad. Kupujícímu nenáleží práva z odpovědnosti za vady, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během dvanácti (12) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Kupující – spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 7.3;
 2. se vada projeví opakovaně;
 3. je vada podstatným porušením smlouvy;
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího – spotřebitele.

7.5. Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit a informovat o tom kupujícího – spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty může kupující – spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku.

7.7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy v souladu s ustanovením § 2107 občanského zákoníku.

7.8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo adrese sídla prodávajícího.

7.9. Odpovědnost za vady práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní práva vyplývající zodpovědnosti za vady dle § 2099 a násl. Občanského zákoníku. Vyskytne-li se u zboží prodaného kupujícímu – podnikateli vada, má se za to, že kupní smlouva byla porušena nepodstatným způsobem a při uplatnění práva z vadného plnění se postupuje podle § 2107 Občanského zákoníku.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy podpora@kasvo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Prodávající bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené ve smlouvě pro účely splnění smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu splnění, vyřízení případných nároků kupujícího z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy (zejména s daňovými předpisy). Právním základem zpracování je smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím. Příjemci osobních údajů budou smluvní partneři prodávajícího zajišťující vyřízení objednávky kupujícího.

9.2. Další informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů..

9.3. V případě, že se kupující stane zákazníkem prodávajícího, může prodávající využít poskytnuté údaje k zasílání marketingových sdělení o podobných produktech. Kupující souhlasí, aby mu prodávající zasílal svá obchodní sdělení i týkající se nabízení celého sortimentu zboží prodávajícího v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Odvolání takového souhlasu může kupující provést kdykoliv za použití odkazu, který je kupujícímu zaslán společně s obchodním sdělením.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

10.2. Zpráva je doručena:

 1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb třetím pracovním dnem po odeslání.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího-spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž aktuální znění obchodních podmínek je vždy umístěno na webových stránkách a je dostupné v sídle prodávajícího. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů 11.4. V případě sporu mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím může kupující – spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Pravidla postupu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedena na stránkách České obchodní inspekce.

11.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.7. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 6. 1. 2023.